0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (PDF)
การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบทนำเสนอเนื้อหา โดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบทนำเสนอเนื้อหา โดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน มีการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนก่อนเรียนเนื้อหาใหม่ นำเสนอเนอหาโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัตกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นระยะ และมีการให้นักเรียนนำความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโดยผ่านกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำและคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต้องใช้หนังสือเรียนเล่มนี้ควบคู่กับแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒

สารบัญ

- บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
- บทที่ 5 เส้นขนาน
- บทที่ 6 รูปสี่เหลี่ยม
- บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
- บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840165602 (PDF) 184 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน