0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ นี้ ประกอบด้วยบทเรียนเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น และอัตราส่วนตรีโกณมิติ
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ นี้ ประกอบด้วยบทเรียนเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น และอัตราส่วนตรีโกณมิติ   เนื้อหาสาระในแต่ละบทเรียนสอดคล้องครบถ้วนตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร และสะท้อนภาพความเชื่อมโยงที่คาดหวังระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนผู้สอนสามารถใช้หนังสือเรียนเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนรู้ของวัยรุ่น ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียน ความมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอกับการดำรงชีวิตในโลกอนาคตที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สารบัญ

- บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
- บทที่ 2 วงกลม
- บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม
- บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
- บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
- กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840165855 (PDF) 258 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน