0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.6 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นี้ ประกอบด้วยบทเรียนเรื่องความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบคำถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนในบทนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย

สารบัญ

- บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
- บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
- บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
- คณะผู้จัดทำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840165923 (PDF) 214 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน