0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 2 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒ นี้ จัดเรียงลำดับของเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒ นี้ จัดเรียงลำดับของเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานและพลังงาน การแยกสาร โลกและการเปลี่ยนแปลง และทรัพยากรพลังงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้หนังสือเรียนยังมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนในบทนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วยในการจัดทำหนังสือเรียนเล่มนี้

สารบัญ

หน่วยที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 1 งาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 2 พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยที่ 6 การแยกสาร
บทที่ 1 การแยกสารและการนำไปใช้
หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 1 โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
บทที่ 2 ดินและน้ำ
บทที่ 3 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก
หน่วยที่ 8 ทรัพยากรพลังงาน
บทที่ 1 แหล่งพลังงาน
ภาคผนวก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166005 (PDF) 270 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน