0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ นี้ จัดเรียงลำดับของเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ นี้ จัดเรียงลำดับของเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา พันธุศาสตร์ คลื่นและแสง และระบบสุริยะของเรา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้หนังสือเรียนยังมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนในบทนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วยในการจัดทำหนังสือเรียนเล่มนี้

สารบัญ

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
หน่วยที่ 2 พันธุศาสตร์
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
บทที่ 1 คลื่น
บทที่ 2 แสง
หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ภาคผนวก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166012 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน