0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ นี้ จัดเรียงลำดับของเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ นี้ จัดเรียงลำดับของเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน ไฟฟ้า และระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้หนังสือเรียนยังมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนในบทนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วยในการจัดทำหนังสือเรียนเล่มนี้

สารบัญ

หน่วยที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 2 วัสดุในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 6 ไฟฟ้า
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
บทที่ 1 คลื่น
บทที่ 2 แสง
หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 1 ระบบนิเวศ
บทที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาคผนวก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166029 (PDF) 229 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน