0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นี้ มีเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นี้ มีเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น เรื่องโลกในเอกภพ กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโลก บรรยากาศ และอวกาศ เพื่อจะได้ นำความรู้มาประยุกต์ใช้หรือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นพ้นื ฐานที่สำคัญ มีแบบตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ตรวจทานความรู้หลังจากที่เรียนไปแล้วรวมทั้งสรุปความรู้ในแต่ละบทด้วย

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกในเอกภพ
บทที่ 1 เอกภพ
บทที่ 2 ดาวฤกษ์
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
บทที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
บทที่ 5 โครงสร้างโลก
บทที่ 6 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
บทที่ 7 ธรณีพิบัติภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
บทที่ 8 การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
บทที่ 10 ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์
ภาคผนวก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166074 (PDF) 315 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน