0
ลด 15%
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นี้
E-Book สนพ.สสวท ลด15% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?24.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 7 บทเรียน ซึ่งแต่ละบทเรียนมีองค์ประกอบ ดังนี้ จุดประสงค์ของบทเรียน การนำไปใช้ ทบทวนความรู้ก่อนเรียน คำถามชวนคิด เกร็ดน่ารู้ สื่อเสริมเพิ่มความรู้ ข้อควรระวังเนื้อหา กิจกรรม สรุปท้ายบท และกิจกรรมท้ายบท ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสิทธิภาพควรใช้ควบคู่กับคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี
บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 5 กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 7 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166524 (PDF) 186 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน