0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน การแก้ปัญหาด้วย Scratch หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน
บทที่ 3 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166449 (PDF) 166 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน