0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น สร้างสรรค์ด้วยภาษาไพทอน สร้างสรรค์ด้วย Scratch การประมวลข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น
บทที่ 2 สร้างสรรค์ด้วยภาษาไพทอน
บทที่ 3 สร้างสรรค์ด้วย Scratch
บทที่ 4 การประมวลข้อมูล
บทที่ 5 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166456 (PDF) 158 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน