0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วิทยาการคำนวณ) (PDF)
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-books(PDF) ?65.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
1. ปัญหาคืออะไร
2. วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
3. การแก้ปัญหาอย่างง่าย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
1. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
2. ปัญหาอย่างง่าย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล
1. การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น
2. การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3. การจัดการกับโฟลเดอร์และไฟล์
4. การเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อเรียนรู้ใน Code.org
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
2. ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์
3. การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840107312 (PDF) 76 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน