0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วิทยาการคำนวณ) (PDF)
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-books(PDF) ?75.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
- การเริ่มต้นและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
- ตัวอย่างปัญหาและการแก้ปัญหา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย
- การตรวจสอบการเขียนโปรแกรม
- ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องเรื่องราว
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาความรู้
- การค้นหาคำ
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- การพิจารณา เปรียบเทียบ เพื่อเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน
- การทำ รายงานหรือการนำเสนอข้อมูล
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
- การรวบรวมข้อมูล
- การประมวผลผลข้อมูลอย่างง่าย
- การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้
- การนำเสนอข้อมูล
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
- ลักษณะและส่วนประกอบของโปรแกรมตารางาน
- การใช้โปรแกรมตารางงานเบื้องต้น
- การตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรมตารางงาน
- การนำเสนอด้วยโปรแกรมตารางงาน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
- การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ
- การป้องกันข้อมูลส่วนตัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840107329 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน