0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วิทยาการคำนวณ) (PDF)
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
- การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์
- กิจกรรมประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
- การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
- การใช้งานโปรแกรม Scratch (สแคทช์)
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่อื ค้นหาข้อมูลและเพื่อการติดต่อสื่อสาร
- การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการพิจารณาผลการค้นหา
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- กิจกรรมประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
- การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
- การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
- การนำเสนอข้อมูล
- การสร้างทางเลือกในการประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ
- กิจกรรมประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
- กิจกรรมประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
- คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840107343 (PDF) 96 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน