0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Postcard 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

สารบัญ

Unit 1 What's your name?
Unit 2 This is Brian.
Unit 3 I'm Australian.
Unit 4 What's your address?
Unit 5 I have two sisters.
Unit 6 Do you like hip-hop music?
Unit 7 Can I come, too?
Unit 8 I always get up at 6:30.
Unit 9 Miami - A great place to be!
Unit 10 What's Brian doing?
Unit 11 Where were you yesterday?
Unit 12 Did you have a good time?

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 974987224x (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาด: 211 x 259 x 6 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน