0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม. 4-6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ42.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- ตอนที่ 1 ระบบนิเวศ
- ตอนที่ 2 ประชากรและการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ตอนที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ตอนที่ 2 การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741861460 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน