0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม. 1 เล่ม 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ82.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม พร้อมแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช
1. โครงสร้างของเซลล์
2. การสร้างอาหารของพืช
3. ระบบลำเลียงในพืช
4. การสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช
5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารรอบตัว
1. สมบัติของสารและแบบจำลองอนุภาคของสาร
2. การจำแนกสาร
3. การเปลี่ยนแปลงของสาร
4. สมบัติของสารละลายกรด-เบส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741859412 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน