0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
1.1 ความหมายของฟิสิกส์
1.2 ระบบหน่วยระหว่างชาติ
1.3 เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์
1.4 เลขนัยสำคัญ

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
2.1 ปริมาณทางฟิสิกส์
2.2 ระยะทางและการกระจัด
2.3 อัตราเร็วและความเร็ว
ฯลฯ

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
3.1 แรง
3.2 การหาแรงลัพธ์
3.3 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ฯลฯ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 - บทที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582844 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน