0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
8.1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

บทที่ 9 คลื่น
9.1 ชนิดของคนคลื่น
9.2 การคำนวณคาบและความถี่ของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
9.3 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคลื่น
ฯลฯ

บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
10.1 การแทรกสอดของแสง
10.2 การเลี้ยวเบนของของแสง
10.3 เกรตติง
ฯลฯ

บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
11.1 แสง
11.2 การสะท้องของแสง
11.3 การวัดอัตราเร็วของแสงโดยวิธีของฟิโซ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583162 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 175 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน