0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 1 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 1" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคม
1.1 ประเภทของสารเคมี
1.2 ข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิบัติการเคมี
1.3 การปฐมพยาบาล
ฯลฯ

บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
2.1 แบบจำลองอะตอม
2.2 อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป
2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ฯลฯ

บทที่ 3 พันธะเคมี
3.1 สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต
3.2 พันธะไอออนิก
3.3 พันธะโคเวเลนต์
3.4 พันธะโลหะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583285 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน