0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
4.1 โมลและสูตรเคมี
4.2 โมล
4.3 สูตรเคมี

บทที่ 5 สารละลาย
5.1 ความเข้มข้นของสารละลาย
5.2 การเตรียมสารละลาย
5.3 สมบัติบางประการของสารละลาย

บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์
6.1 ปฏิกิริยาเคมี
6.2 สมการเคมี
6.3 การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
ฯลฯ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 - บทที่ 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583018 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน