0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 3 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 3" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 7 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
7.1 สมบัติทั่วไปของแก๊ส
7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมลของแก๊ส
7.3 กฎแก๊สอุดมคติและความดันย่อย
7.4 ทฤษฎีจลน์และการแพร่ของแก๊ส

บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8.1 ความหมายและการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8.2 แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 9 สมดุลเคมี
9.1 สภาวะสมดุล
9.2 ค่าคงที่สมดุล
9.3 ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800265 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน