0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 4 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 4" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 10 กรด-เบส
10.1 ทฤษฎีกรด-เบส
10.2 คู่กรด-เบส
10.3 การแตกตัวของกรด เบส และน้ำ
10.4 สมบัติของกรด-เบสของเกลือ
10.5 pH ของสารละลายกรดและเบส
ฯลฯ

บทที่ 11 เคมีไฟฟ้า
11.1 เลขออกวิเดชันและปฏิกิริยารีดอกซ์
11.2 การดุลสมการรีดอกซ์
11.3 เซลเคมีไฟฟ้า
11.4 ประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800180 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน