0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.6 เล่ม 5 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-Net Pat และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.6 เล่ม 5" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 12 เคมีอินทรีย์
- สารประกอบอินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์
- พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์
- หมู่ฟังก์ชัน
- ชื่อของสารประกอบอินทรีย์
- ไอโซเมอร์
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ฯลฯ

บทที่ 13 พอลิเมอร์
- พอลิเมอร์และมอนอเมอร์
- ปฏิกิริยาการการเกิดพอลิเมอร์
- โครงสร้างและสมบัติของพลลิเมอร์
- การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์
- การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800395 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน