0
ลด 20%
เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง (Audio)
มุ่งให้ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพและรายได้อย่างสมปรารถนา
Audio Book ลด 20%
Audio Book ลด 20%
อ่านต่อ
audioCD195.00 บาท
audiobooks156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

 "หนังสือเสียง เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง" มุ่งให้ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยตนเอง เพื่อส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตให้มีความสุขความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพ และรายได้ อย่างสมปรารถนา โดยเนื้อหานั้นผู้เขียนได้สังเคราะห์ขึ้นจากทฤษฏีหลายแขนง อาทิ จิตวิทยาการสื่อสาร จิตวิทยา NLP การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรม จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ หลักการสื่อสารด้านศาสนาปรัชญา อภิปรัชญา และเทววิทยา

สารบัญ

01 ความสำคัญของการเปลี่ยนวาสนา ด้วยวาจาตนเอง
02 แค่เปลี่ยนวาจา เปลี่ยนวาสนาได้จริงหรือ
03 ใช้วาจาผิด ชีวิตเปลี่ยน
04 คิดดี ชีวีมีพลัง
05 คิดให้ดีต่อตนเอง และผู้อื่น
06 พลังแห่งการคิด ส่งผลอะไรบ้าง
07 น้ำเสียง เปลี่ยนวาสนาได้อย่างไร
08 สื่อสารอย่างจริงใจ ต้องใช้เสียงระดับกลาง
09 สื่อสารด้วยความสำนึกรู้คุณ...สำคัญแค่ไหน
10 สื่อสารด้วยพลังการชื่นชม
11 ใช้วาจาด้วยความมีเหตุมีผล
12 เปล่งวาจาขอความร่วมมือ
13 คำพูดจริง จะนำมาสู่ความไว้วางใจ
14 ทำไมต้องหมั่นชื่นชมยินดีตนเองและผู้อื่น
15 ปรับเปลี่ยนวาจาเพื่อรักษาชีวิตรัก
16 ใช้วาจาชื่นชมสำหรับชีวิตการทำงาน
17 ใช้วาจาแก้ปัญหาในการทำงาน
18 สุขภาพดีได้ ด้วยการใช้วาจาชื่นชม
19 ชื่นชมวัยรุ่นแบบใดให้ได้ผลดี
20 วาจาที่ทำให้ “รู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่า”
21 ชื่นชมอย่างไรให้ถูกวิธี
22 การเปล่งวาจาที่สัมพันธ์กับศาสนาและปรัชญา
23 การเปล่งวาจาด้วยการภาวนา
24 บทสรุป

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524100001651 0Bytes (Audio) 24 บท
เวลารวม8640นาที
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน