0
หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
พร้อมด้วยกฎหมายหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด" เป็นหนังสือเล่มเดียวที่นอกจากจะอธิบายกฎหมายบริษัท มหาชนเเล้ว ยังได้รวมเอากฎหมายหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่เเละความรับผิดชอบของกรรมการเเละผู้บริหาร เลขานุการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้บรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามอีกส่วนหนึ่งนอกจากกฎหมายบริษัทมหาชน

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมา
- บริษัทมหาชนคืออะไร
- การจัดตั้งบริษัทมหาชน
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- การเสนอขายหุ้นต่อประชนชน
- ระบบลงทุนของบริษัทมหาชน
- หุ้นกู้
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
- คณะกรรมการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332169 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน