0
หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร)
กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายในะระดับพระราชบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีจากประชาชน และเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีจากประชาชน และเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศ จึงส่งผลให้กฎหมายดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายลำดับรองในรูปของพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ หรือคำสั่งเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีจนก่อให้เกิดความยุ่งยาก สลับซับซ้อน และยากต่อการศึกษาทำความเข้าใจ ผู้เขียนได้พยายามอธิบายหลักกฎหมายที่สำคัญโดยมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายภาษีอากรสำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้เขียนในระดับเนติบัณฑิต ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป
ส่วนที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สว่นที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742037123 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน