0
หลักการจัดการเรียนรู้
มีเนื้อหาสาระสำคัญสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 คือ "ผู้เรียนสำคัญที่สุด" เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักศึกษาครู หรือผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักการจัดการเรียนรู้" เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระสำคัญสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 คือ "ผู้เรียนสำคัญที่สุด" โดยเนื้อหาที่เรียบเรียงขึ้น แบ่งเป็น 7 บท ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมเชิงรุกที่ผู้สอนและผู้สนใจสามารถนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงได้

    เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักศึกษาครู หรือผู้สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำวิธีการหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก สามารถเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้
บทที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บทที่ 3 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บทที่ 4 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
บทที่ 5 การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
บทที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้
บทที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337898 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน