0
หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
นำเสนอทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของศาสตร์และศิลป์ด้านการตลาดที่จำเป็น ครบถ้วน และทันสมัยต่อการสร้างธุรกิจและการบริหารกิจการ เหมาะกับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และธุรกิจสตาร์ตอัปฯ
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ" เล่มนี้ นำเสนอทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของศาสตร์และศิลป์ด้านการตลาดที่จำเป็น ครบถ้วน และทันสมัยต่อการสร้างธุรกิจและการบริหารกิจการ เหมาะกับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และธุรกิจสตาร์ตอัป (Startup) โดยผสมผสานแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านการตลาดไปใช้จริง ผ่านกรณีศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าใจง่าย รวมถึงการนำเสนอการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อการประกอบธุรกิจและการทำการตลาดอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การตลาดและกระบวนการตลาด
- บทที่ 1 ความเป็นผู้ประกอบการและการตลาด
- บทที่ 2 การตัดสินใจทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
- บทที่ 3 รูปแบบธุรกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
- บทที่ 4 การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดตลาด กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด

ส่วนที่ 2 การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
- บทที่ 5 นโยบายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ
- บทที่ 6 นโยบายการตั้งราคาของผู้ประกอบการ
- บทที่ 7 นโยบายช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ
- บทที่ 12 การประยุกต์ใช้เฟซกแฟนเพจเพื่อการประกอบการ
- บทที่ 13 การประยุกต์ใช้ไลน์ออฟพิชเชียลแอคเคานต์เพื่อการประกอบการ
- บทที่ 14 การประยุกต์ใช้ยูทูบเพื่อการประกอบการ
ฯลฯ

คำนิยม
ผมเชื่อว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเจตนา ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณค่าของศาสตร์วิชาหลักการตลาดให้สามารถประยุกต์ได้กับผู้ประกอบการ ในทุกรูปแบบและทุกขนาดของธุรกิจ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เขียนได้กลั่นกรองออกมาเป็นถ้อยคำ และเรียบเรียงอย่างเข้าใจง่ายและน่าสนใจ ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ มีคุณูปการต่อนักธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการและมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านเป็นอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อครั้งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล แจ้งผมว่ากำลังเขียนหนังสือตำราเกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อความเป็นผู้ประกอบการเล่มนี้ ผมมีความเชื่อมั่นในขณะนั้นว่าหนังสือเล่มนี้ต้องมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย และเมื่อได้อ่านหนังสือต้นฉบับที่เขียนเสร็จแล้ว ผมก็ไม่ผิดหวัง เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีตามที่ผมได้คาดหวังไว้ทุกประการจริง ๆ ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล ผลิตผลงานวิชาการ ตำรา และผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์- คณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หน้งสือเล่มนี้ยังเหมาะกับผู้ประกอบการซึ่งกำลังทำธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน ที่มีความประสงค์จะนำหลักการ แนวคิด รวมถึกฤษฎีด้านการตลาดสมัยใหม่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดกับธุรกิจของตนเอง และยังสามารถเรียนรู้จากกรณีศึกษาผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิสตาร์ตอัป ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพการนำทฤษฎีแนวคิดด้านกาตลาดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็น หนังสือหลักการตลาดที่เข้าสู่ยุคสมัยของดิจิทัล (Digital Era) โดยผู้เขียนได้สอดแทรกเนื้อหาการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ ซึ่งเข้ากับยุคสมัยการทำธุรกิจในปัจจุบันศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยโทหญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340065 (ปกอ่อน) 560 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน