0
หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย
ตำราและคู่มือการทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสถาบันและองค์การ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย" เล่มนี้ คือตำราและคู่มือการทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยผู้เขียนได้ทำการปรับปรุงและแต่งเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท เอก ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา ตลอดทั้งเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าวิจัยอิสระได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนลงมือทำวิทยานิพนธ์/การวิจัย
- บทที่ 1 บทนำทั่วไป
- บทที่ 2 โครงสร้างวิทยานิพนธ์/การวิจัย
- บทที่ 3 การค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเขียนเค้าโครง

ตอนที่ 2 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- บทที่ 4 การเขียนบทที่ 1 : บทนำ
- บทที่ 5 การเขียนบทที่ 2 : เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 6 การเขียนบทที่ 3 : วิธีดำเนินการวิจัย
- บทที่ 7 การพิมพ์และการเตรียมนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ตอนที่ 3 การทำและการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
- บทที่ 8 การทำและการเขียนบทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- บทที่ 9 การทำและการเขียนบทที่ 5 : สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 4 การทำรายงานผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย
- บทที่ 10 การปรุงแต่งผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย
- บทที่ 11 การตรวจสอบงานพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย
- บทที่ 12 การจัดทำรูปเล่มผลงานวิทยานิพนธ์/การวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105104 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน