0
หลักการนำเข้าและส่งออก (Import and Export Principle)
ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลักการนำเข้าและส่งออก เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   และหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้แต่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการนำเข้า และส่งออกสินค้า กฏหมายระหว่างประเทศ ข้อสัญญา อนุสัญญาของการซื้อขายสินค้าและ การบริหารระหว่างประเทศ สามารถเลือกใช้เอกสารในการนำเข้าและส่งออกที่เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง   และตระหนักถึงความสำคัญของการนำเข้าและส่งออกซึ่งครอบคลุม บทเรียนบทเรียน 9 บทเรียน โดยมุ่งให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศได้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการค้ากับต่างประเทศ
บทที่ 2 ระเบียบปฏิบัติในการส่งออกสินค้า
บทที่ 3 ระเบียบปฏิบัติในการนำเข้าสินค้า
บทที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การเงินสำหรับการนำเข้าและส่งออก
บทที่ 6 การประกันภัยสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้า
บทที่ 7 เงื่อนไขทางการค้า
บทที่ 8 มาตรการด้านภาษีอากรใจการส่งออก และนำเข้าสินค้า
บทที่ 9 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742800383 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน