0
หลักการบริหารธุรกิจ : Principles of Business Administration
ครอบคลุมถึงหลักการบริหารในทุก ๆ ด้าน เหมาะสำหรับนักศึกษา นักธุรกิจ นักบริหารองค์การในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการประยุกต์ ค้นคว้า และการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
หนังสือ251.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือหลักการบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เรียบเรียงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระบางส่วนให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ มีการค้นคว้าข้อมูลจากตำรา เอกสารและงานวิจัย พร้อมเพิ่มตัวอย่างประกอบเพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ยังคงหลักการและความรู้ทางการบริหารไว้เช่นเดิม เหมาะสำหรับนักศึกษา นักธุรกิจ นักบริหารองค์การในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการประยุกต์ ค้นคว้า และการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวคิดการจัดองค์การ
บทที่ 3 การตัดสินใจ
บทที่ 4 การวางแผน
บทที่ 5 การจัดองค์การ
บทที่ 6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 7 ภาวะผู้นำ
บทที่ 8 การควบคุม
บทที่ 9 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
บทที่ 10 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

คำนิยม
ขอแสดงความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความอุตสาหะเรียบเรียงปรับปรุง หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์- อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164453746 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 189 x 264 x 15 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน