0
ลด 10%
หลักการบัญชีเบื้องต้น
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้นของหลักสูตรการบัญชี และใช้เป็นพื้นฐานทางด้านบัญชี สำหรับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
หนังสือ315.00 บาท
e-books(PDF) ?284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักการบัญชีเบื้องต้น" เล่มนี้ ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ในรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นพื้นฐานด้านบัญชีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อช่วยให้การสอนของอาจารย์มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น

    แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ด้วยกัน ประกอบด้วย บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นทางการบัญชี บทที่ 2 งบการเงิน บทที่ 3 สมการบัญชี รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า บทที่ 4 รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี บทที่ 5 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมและบทที่ 7 ระบบบัญชี

    จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ เน้นเนื้อหาในเรื่องของงบการเงิน โดยเฉพาะได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการบัญชี พื้นฐานทางบัญชีสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้นของธุรกิจ

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปและแนวคิดคิดเบื้องต้นทางการบัญชี
บทที่ 2 งบการเงิน
บทที่ 3 สมการบัญชี รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
บทที่ 5 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
บทที่ 7 ระบบบัญชี
ภาคผนวก : คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847068 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน