0
ลด 50%
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
หนังสือ129.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamentals of Software Engineering)" เป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และได้เรียบเรียงเป็นหนังสือให้มีเนื้อหาที่อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งมีคำอธิบาย ตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานและทฤษฎีของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งสามารถนำเทคนิคต่างๆ ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งานได้

    หนังสือเล่มนี้ ถูกพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ มาตรฐาน CMMI และมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์
บทที่ 4 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ศวกรรมความต้องการ
บทที่ 6 การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
บทที่ 7 การออกแบบซอฟต์แวร์
บทที่ 8 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์
บทที่ 11 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

- บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830619 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 190 x 245 x 15 มม.
น้ำหนัก: 586 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน