0
หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ
นำเสนอเรื่องราวความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา ซึ่งเป็นปัญหาทางเภสัชระบาดวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษา ฯลฯ
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ" เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา ซึ่งเป็นปัญหาทางเภสัชระบาดวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาจากฐานข้อมูลวารสารที่น่าเชื่อถือ ถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยาภาคสนาม การวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งบูรณาการมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วยโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายบุคคลออกมาในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในการทำความเข้าใจพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาด้านวิทยาสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

บทที่ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
บทที่ 2 เภสัชระบาดของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
บทที่ 3 ผลกระทบของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
บทที่ 5 เจาะลึก ทำไมผู้ป่วยหยุดใช้ยา
บทที่ 6 การส่งเสริมความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา
บทที่ 7 งานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
บทที่ 8 ภาพอนาคตของการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา

คำนิยม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว เป็นผู้เขียน ท่านได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจในในการค้นคว้า เจาะลึก รวบรวมผลงานทางวิชาการต่าง ๆ และสื่อออกมาเป็นผลงานเขียนชิ้นนี้ เนื้อหาครอบคลุมทั้งปัจจัยและผลกระทบที่เกิดจากการขาดความร่วมมือในการรักษาด้วยยา รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยที่จะแก้ปัญหาหรือส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ตำราเล่มนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับนิสิตที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว นำไปใช้ในการเรียนการสอนโดยตรงแล้ว ผลงานการเขียนที่ได้รวบรวมไว้นี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ สุขภาพที่ดีของประชาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336990 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน