0
ลด 10%
หลักการเขียนโปรแกรม (สอศ.) (รหัสวิชา 20204-2004)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ90.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชา "หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 20204-2004" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามวัตถุประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นและหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ผังงาน รหัสเทียม และ HIPO Chart โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และคำสั่งการคำนวณ การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม เงื่อนไขกรณีและการทำซ้ำการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมในลักษณะกราฟิก ดังจะเห็นว่าแต่ละหน่วยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกปฏิบัติประจำสัปดาห์ และแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติงานได้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการและขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 ผังงาน รหัสเทียม และ OIPO Chat
บทที่ 4 โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และคำสั่งการคำนวณ
บทที่ 5 การใช้กระบวนการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 6 เงื่อนไขกรณีและการทำซ้ำ
บทที่ 7 การออกแบบและเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย
บทที่ 8 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลักษณะภาพกราฟฟิก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839988 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน