0
หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
เป็นมหาบัณฑิตและด็อกเตอร์ ได้ง่ายนิดเดียว เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ข้อมูล" สารสนเทศปริมาณมากที่ส่งมาทางสายและไร้สาย ทำให้ผู้คนในสังคมต้องรับข้อมูล สารสนเทศที่เกินความจำเป็น บางครั้งเชื่อข้อมูล สารสนเทศ ที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตและผล ทำให้การแสดงความคิดความเห็นขาดความน่าเชื่อถือ "การคิดแบบนักวิจัย" จึงมีความสำคัญต่อการเลือกที่จะรับเอาเฉพาะข้อมูล สารสนเทศที่มีสภาพเป็นความรู้เท่านั้น การคิดแบบนักวิจัย เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ในความจริงของปรากฎการณ์สังคมยุคฐานความรู้ (Knowledge- based society) หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านคิดอย่างนักวิจัยและสามารถนำวิธีการวิจัยไปประยุกต์ในการเขียนงาน IS สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักบริหาร เเละนักการตลาด

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของงานวิจัย
บทที่ 2 โลกทัศน์ในการวิจัย
บทที่ 3 ประเภทและรูปแบบการวิจัย
บทที่ 4 ข้อมูลและความรู้
บทที่ 5 การวางแผนการวิจัย
บทที่ 6 การเขียนงานวิจัยบทว่าด้วย บทนำ
บทที่ 7 การเขียนงานวิจัยบทว่าด้วย การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 8 การเขียนงานวิจัยบทว่าด้วย ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 9 การเขียนงานวิจัยบทว่าด้วย ผลการวิจัย (กรณีตัวอย่าง)
บทที่ 10 การเขียนงานวิจัยบทว่าด้วย การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บทที่ 11 แนวคิดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162103209 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 163 x 229 x 15 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน