0
หลักพืชกรรม (PDF)
ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช พืชเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และความสำคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางพืชกรรมและความรู้เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษาพืช
หนังสือ136.00 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักพืชกรรม"    ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช พืชเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และความสำคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางพืชกรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา หลักพืชกรรม (2501-2001) ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ และ ปวส. 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ
บทที่ 2 การสำรวจตลาดพืชผลในท้องถิ่น
บทที่ 3 พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และความสำคัญ
บทที่ 4 การจำแนกพืช
บทที่ 5 ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช
บทที่ 6 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม
บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818020 (PDF) 187 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน