0
หลักภาษาน่ารู้ ป.1 +เฉลย
เนื้อหารายละเอียดครบทุกเรื่อง พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย แบบฝึกชวนคิด-ลองทำที่หลากหลายครบทุกบท แบบทดสอบท้ายบทครบทุกบท แนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหารายละเอียดของ "หลักภาษา" ครบทุกเรื่อง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีแบบฝึกชวนคิด-ลองทำที่หลากหลาย แบบทดสอบท้ายบทครบทุกบท และแนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 พยัญชนะ สระอา (-า), สระอี (-ี), และสระอู(-ู)
บทที่ 2 พยัญชนะและเลขไทย 1-5
บทที่ 3 พยัญชนะ สระเอ (เ-), สระแอ (แ-), และเลขไทย 6-10
บทที่ 4 พยัญชนะ สระโอ (โ-), สระใอ (ใ-) และสระไอ (ไ-)
บทที่ 5 พยัญชนะ สระอือ (-ื) และวรรณยุกต์ ่ ้
บทที่ 6 พยัญชนะ สระเอีย(เ-ีย) และสระอัว (-ัว)
บทที่ 7 พยัญชนะ สระอะ (-ะ), สระอิ (-ิ), สระอุ (-ุ) และวรรณยุกต์ ๊ ๋
บทที่ 8 พยัญชนะ สระเอะ (เ-ะ), สระแอะ (แ-ะ), สระอำ (-ำ), สระเอา (เ-า) และเครื่องหมาย ๆ
บทที่ 9 พยัญชนะ 44 ตัว สระโอะ (โ-ะ), สระเอาะ (เ-าะ), สระออ (-อ), สระเออะ (เ-อะ), สระเออ (เ-อ), สระเอือ (เ-ือ) และเครื่องหมาย !
บทที่ 10 สระที่เหลือ การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่อักษรกลางเป็นพยัญชนะต้น และมาตราตัวสะกด แม่ ก กา
บทที่ 11 การอ่านผันวรรรยุกต์คำที่อักษรสูงเป็นพยัญชนะต้น และมาตราตัวสะกด แม่กง แม่กน
บทที่ 12 การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่อักษรต่ำเป็นพยัญชนะต้น และมาตราตัวสะกด แม่กม แม่เกย แม่เกอว
บทที่ 13 อักษรควบและมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กบ
บทที่ 14 อักษรนำและมาตราตัวสะกด แม่กด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019012400027 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน