0
หลักภาษาน่ารู้ 6 +เฉลย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย เนื้อหารายละเอียดครบทุกเรื่อง พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย แบบฝึกชวนคิด ลองทำที่หลากหลายครบทุกบท แบบทดสอบท้ายบทครบทุกบท
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 ไตรยางศ์
บทที่ 4 คำเป็น คำตาย
บทที่ 5 อักษรควบ อักษรนำ
บทที่ 6 การผันวรรณยุกต์คำ
บทที่ 7 พยางค์และคำ
บทที่ 8 คำที่ออกเสียง อะ
บทที่ 9 คำที่ใช้สระ ใ- และสระ ไ-
บทที่ 10 การอ่านออกเสียงคำที่มี ฤ ฤา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018120400219 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน