0
หลักภาษาไทย ม.4-5-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย โอเน็ต 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย ครอบคลุมทุกสนามสอบ เตรียมตัวสอบโอเน็ต สอบ 9 วิชาสามัญ สอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อยาก ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

บทที่ ๑ พันธกิจของภาษา
บทที่ ๒ ธรรมชาติของภาษา
บทที่ ๓ วัฒนธรรมและภาษา
บทที่ ๔ เสียงและอักษรไทย
บทที่ ๕ ระดับภาษา
บทที่ ๖ ราชาศัพท์
บทที่ ๗ สำนวนไทย
บทที่ ๘ ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
บทที่ ๙ การสร้างคำในภาษาไทย
บทที่ ๑๐ การสังเกตคำยืมจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร และภาษาอื่นๆ
บทที่ ๑๑ ชนิดของคำ กลุ่มคำ ประโยค
บทที่ ๑๒ ความหมายของคำ
บทที่ ๑๓ หลักการสร้างคำทับศัพท์ /ศัพท์บัญญัติ
บทที่ ๑๔ เหตุผลกับภาษา
บทที่ ๑๕ การแสดงทรรศนะ
บทที่ ๑๖ การโต้แย้ง
บทที่ ๑๗ การโน้มน้าวใจ
บทที่ ๑๘ การอธิบาย บรรยาย พรรณนา
บทที่ ๑๙ หลักการอ่าน
บทที่ ๒๐ การอ่านจับใจความสำคัญ
บทที่ ๒๑ การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
บทที่ ๒๒ การเขียนสะกดคำ
บทที่ ๒๓ การเขียนเชิงกิจธุระ
บทที่ ๒๔ การเขียนเชิงวิชาการ
บทที่ ๒๕ การเขียนเรียงความ
บทที่ ๒๖ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ ๒๗ การพูดต่อประชุมชน
บทที่ ๒๘ การสื่อสารในการประชุม
บทที่ ๒๙ ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย
บทที่ ๓๐ ความรู้เกี่ยวกับพจนานุกรม
บทที่ ๓๑ ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491052 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 192 x 255 x 22 มม.
น้ำหนัก: 900 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน