0
ลด 10%
หลักสถิติเบื้องต้น : Principle of Statistics
หลักสถิติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนทุกคณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หลักสถิติ และผู้สนใจเรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย
หนังสือ355.50 บาท
e-books(PDF) ?322.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักสิถิติเบื้องต้น" เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับสถิติมากกว่า 20 ปี โดยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา และยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทำให้เข้าใจกระบวนการที่สำคัญในการทำวิจัย โดยมีตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัด พร้อมเฉลย นอกจากนี้ได้เพิ่มกรณีศึกษาการนำสถติไปใช้ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักวิจัยที่สนใจเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการเเจกแจงความน่าจะเป็น
บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงค่าตัวอย่าง
บทที่ 6 การประมาณค่า
บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก : ตาราง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160845026 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 27 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน