0
หลักสถิติเบื้องต้น : Principles of Statistics
หนังสือเล่มนี้ได้มีการเรียบเรียงและสรุปขั้นตอนในการพิจารณาเลือกสูตรต่าง ๆ ไว้ อีกทั้งยังอธิบายขั้นตอนการคำนวณไว้อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียด เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านสถิติ
หนังสือ394.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเรียนรู้ทางสถิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้อ่านพบเจอก็คือ ไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหน ไม่รู้ว่าโจทย์แบบนี้ คำถามแบบนี้จะใช้วิธีใดในการหาคำตอบ เนื่องจากสูตรที่มีจำนวนมาก มีเงื่อนไขใช้งานที่ซับซ้อน จากนี้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป เนื่องจากหนังสือ "หลักสถิติเบื้องต้น : Principles of Statistics" เล่มนี้ ได้มีการเรียบเรียงและสรุปขั้นตอนในการพิจารณาเลือกสูตรต่าง ๆ ไว้ อีกทั้งยังอธิบายขั้นตอนการคำนวณไว้อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็น วิธีการเปิดตาราง การแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ในสูตร ตลอดจนการคำนวณและสรุปผลการทดสอบ ผู้อ่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านสถิติ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ (Introduction to Statistics)
บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น (Probability)
บทที่ 4 ตัวแปรสุ่ม (Random Variable)
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Probability Distribution)
บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง (Continues Probability Distribution)
บทที่ 7 การแจกแจงค่าตัวอย่าง (Sampling Distribution)
บทที่ 8 การประมาณค่า (Estimation)
บทที่ 9 การทดสอบสมตติฐาน (Test of Hypothesis)
บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
บทที่ 11 การทดสอบไคกำลังสอง (Chi-Square Test)

คำนิยม
หนังสือ หลักสถิติเบื้องต้น (Principles of Statistics) เล่มนี้ มุ่งเน้นให้ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทางสถิติได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยการอธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดครบถ้วน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางสถิติ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์- อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือ หลักสถิติเบื้องต้น (Principles of Statistics) เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจความรู้พื้นฐานทางสถิติ ผู้แต่ง อาจารย์ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ได้ถ่ายทอดเนื้อหาจากประสบการณ์การสอนและงานวิจัยมารวบรวมเป็นตำรา โดยใช้สำนวนที่เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบและอธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน มีการสรุปเนื้อหาและสูตรที่เป็นหัวใจสำคัญ และเปรียบเทียบสถิติวิเคราะห์ให้เห็นประเด็นความแตกต่างได้ชันเจน ทำให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกา อุระวงค์- อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในหนังสือ หลักสถิติเบื้องต้น (Principles of Statistics) เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านสามารถอ่านและเกิดความเข้าใจได้ง่าย โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาไว้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้จุดเด่นที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ ยังมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละบท ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ หรือ User อย่างดิฉันสามารถเข้าใจ และเลือกที่จะนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝน ช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กล้าเวช- อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162007705 (ปกอ่อน) 568 หน้า
ขนาด: 171 x 229 x 28 มม.
น้ำหนัก: 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน