0
ลด 10%
หลักสถิติ
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจเรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย
หนังสือ207.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักสถิติ" เล่มนี้ ครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่าแบบช่วง การกำหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย โดยมีตัวอย่างประกอบการนำสถิติไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย อธิบายด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย แสดงรายละเอียดการคำนวณทุกขั้นตอน และมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจเรียนรู้สถิติเพื่อการวิจัย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
บทที่ 2 ความน่าจะเป็น
บทที่ 3 ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงตัวอย่าง และการประมาณค่า
บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
บทที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820641 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 23 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน