0
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
เขียนขึ้นโดยยึดเนื้อหาการสอนวิชานี้ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลัก ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์อันยาวนานในการสอนวิชานี้เป็นพื้นฐานในการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหัวใจของวิชานี้
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค" เขียนขึ้นโดยยึดเนื้อหาการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลัก ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์อันยาวนานในการสอนวิชานี้เป็นพื้นฐานในการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหัวใจของวิชานี้ และสามารถนำหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคไปใช้ประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการทำงานทุกสาขาอาชีพ ในชีวิตประจำวัน และการับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 3 ความยืดหยุ่น
บทที่ 4 ทฤษฏีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฏีการผลิต
บทที่ 6 ต้นทุนการผลิต
บทที่ 7 รายรับและกำไรจากการผลิต
บทที่ 8 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 9 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูกขาดแท้จริง
บทที่ 10 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
บทที่ 11 ตลาดปัจจัยการผลิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163145239 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 11 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน