0
หลักเศรษฐศาสตร์ : Principles of Economics
เหมาะกับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยจะเริ่มตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ กลไกการทำงานของตลาด สมดุลของตลาด การจัดสรรทรัพยากรฯ
ผู้เขียน N. Gregory Mankiw
หนังสือ470.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักเศรษฐศาสตร์" เล่มนี้ เหมาะกับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยจะเริ่มตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ กลไกการทำงานของตลาด สมดุลของตลาด การจัดสรรทรัพยากร การออกแบบระบบภาษี ตลาดผูกขาด ตลาดเสรี ต้นทุนการผลิต การแข่งขันในตลาด ตลาดแรงงาน ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค การวัดรายได้ประชาชาติ การลงทุน การออม ระบบการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ และอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ เนื้ิอหาในเล่มจะช่วยให้เราเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมได้อย่างแจ่มชัด เพราะผู้เขียน ศาสตราจารย์ "N. Gregory Mankiw" จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และนำเสนอออกมาเป็นแผนภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจ จดจำ และต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ (Introduction)
ส่วนที่ 2 กลไกตลาดทำงานอย่างไร (How Markets Work)
ส่วนที่ 3 ตลาดและสวัสดิการ (Markets and Welfare)
ส่วนที่ 4 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (The Economics of the Public Sector)
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมหน่วยผลิตและองค์การอุตสาหกรรม (Firm Behavior and the Organization of Industry)
ส่วนที่ 6 ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจ (The Economics of Labor Markets)
ส่วนที่ 7 ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ (Topics for Further Study)
ส่วนที่ 8 ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหาภาค (The Data of Macroeconomics)
ส่วนที่ 9 เศรษฐกิจที่แท้จริงในระยะยาว (The Real Economy in the Long Run)
ส่วนที่ 10 เงินตราและราคาในระยะยาว (Money and Price in the Long Run)
ส่วนที่ 11 เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (The Macroeconomics of Open Economics)
ส่วนที่ 12 ความผันผวนทางเศรษฐกิจระยะสั้น (Aggregate Demand and Aggregate Supply)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167662718 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 955 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับPrinciples of Economics
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน