0
ลด 10%
หลักไวยากรณ์อังกฤษ Grammar ระดับประถมศึกษา
ใช้อ่านประกอบการเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใหถูกต้องแม่ยำ ใช้ฝึกทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบในชั้นเรียนของทุกช่วงชั้นในระดับประถมศึกษา
หนังสือ67.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- Alphabets (ตัวอักษร)
- Consonants (พยัญชนะ)
- Vowels (สระ)
- Punctuation (การใช้เครื่องหมายในประโยค)
- Articles (คำนำหน้านาม)
- Nouns (คำนาม)
- Adjectives (คำคุณศัพท์)
- Possessive Adjective (คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ)
- Adverbs (คำวิเศษณ์)
- Comparison of Adjectives and Adverbs (การเปรีบเทียบคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162371356 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน