0
หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย
เส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน / รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาทักษะการคิดแก่เยาวชนไทย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค กระบวนการเรียนรู้ วิธีสอน และรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งนำไปสู่การฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สารบัญ

ตอนที่ 1 เส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
1. เรื่องควรรู้ของครูยุคใหม่
2. การจัดการเรียนรู้ Active Learning

ตอนที่ 2 เทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพยากรณ์
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

ตอนที่ 3 วิธีสอน / รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. วิธีสอนแบบสตอรีไลน์
2. วิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์
3. วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ฯลฯ

ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดแก่เยาวชนไทย
1. การพัฒนาทักษะการคิด
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. การคิดแก้ปัญหา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164855281 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุคนธ์ สินธพานนท์
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน