0
ลด 10%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ปวส.) (รหัสวิชา 30127-2103)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics)" รหัสวิชา 30127–2103 เรียบเรียงขึ้นสำหรับประกอบการเรียนการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การแบ่งชนิดของหุ่นยนต์แบบต่างๆ ที่ใช้ทำเป็นโครงร่างของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ชิ้นส่วนทางกลส่งกำลังในหุ่นยนต์ ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ การออกแบบเซลล์หุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อัตโนมัติ ตลอดจนการบำรุงรักษาเพื่อให้หุ่นยนต์มีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมใบงานท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ (Introuction)
บทที่ 2 กลไก (Mechanisms)
บทที่ 3 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
บทที่ 4 ชิ้นส่วนทางกลส่งกำลังในหุ่น (Mechanical Parts for Power Transmission in Robots)
บทที่ 5 ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ (Robot Drive System)
บทที่ 6 ระบบอัตโนมัติ (Automation System)
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot Applications)
บทที่ 8 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot Control)
บทที่ 9 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Maintenance Industrial Robotics)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843275 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน