0
องค์การการค้าโลก (WTO) ในบริบทของเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน เล่ม 1
ผู้เขียนได้อาศัยการตีความของคณะผู้พิจารณาคดีขั้นต้น (Panel) และองค์กรอุทธรณ์ (AB) ที่ปรากฏในคำตัดสินของคดีความต่างๆ มาเป็นแนวทางในการอธิบาย...
หนังสือ513.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือฉบับนี้เขียนขึ้นบนพื้นฐานทางวิชาการและประสบการณ์จากการทำงาน ทั้งในกรอบของคณะฑูตถาวรฯ ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประจำองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา โดยอาศัยการวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศในบริบทของโลกาภิวัฒน์ทั้งในด้านบวกและลบ ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง และในเชิงวิพากษ์ โดยมีข้อคิดว่าหากประเมินคุณค่าของสิ่งใด ควรเป็นการประเมินวิเคราะห์ที่วางอยู่บนฐานความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มากกว่าการตามกระแสในช่วงเวลาหนึ่งใด ดังนั้นในการวิเคราะห์ WTO จำเป็นต้องพิจารณาภาพรวมของเศษรฐกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างหลากหลายมิติ และในบริบทของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปรากฏการณ์สำคัญของโลกยุคสารสนเทศ หรือที่เรียกกันว่า Knowledge based economy ด้วยเหตุนี้ ความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์จาก WTO ย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ความพร้อม และการยกระดับของภาคเอกชน เพื่อปรับศักยภาพให้พร้อมกับการแข่งขันในยุคไร้พรมแดนมากที่สุด

สารบัญ

หมวดที่ 1 โลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจโลกที่ไร้พรมแดน
บทที่ 1 การแข่งขันระหว่างประเทศในบริบทของเศรษฐกิจโลกที่ไร้พรมแดน
บทที่ 2 ความท้าทายขององค์การการค้าโลกในบริบทของเศษฐกิจที่ไร้พรมแดน

หมวดที่ 2 พัฒนาการและวิวัฒนาการของแกตต์และองค์การการค้าโลก
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : จากกรอบทวิภาคีไปสูระบบพหุภาคี
บทที่ 4 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (GATT)

หมวดที่ 3 ระบอบและกรอบแนวคิดของกฎหมายแกตต์และ WTO (GAT and WTO Jurisprudence)
บทที่ 5 โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาทองค์การการค้าโลก (World Trade Organization)
บทที่ 6 กลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก
บทที่ 7 หลักกฎหมายพื้นฐานขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการไม่เลือกประติบัติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740327042 (ปกอ่อน) 568 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1040 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน