0
ลด 10%
องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (ปวส.) (รหัสวิชา 30001-1002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?126.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การจัดองค์การ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพ การจัดการความเสี่ยง และจริยธรรมในการจัดการ พร้อมทั้งมีใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้งาน

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจัดองค์กร (Meanings of Organization)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ (Introduction to Management)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการของทฤษฏีการจัดการ (Evolution of Management Theory)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ (Organization Change and Development)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ (Information Technology Conducting in Management)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ (Organization Optimization)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักการบริหารงานคุณภาพและผลิตภาพ (Principle of Qualily Management and Productivity)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จริยธรรมในการจัดการ (Ethics in Management)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160840885 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน